Pobočky Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava

Městská policie Ostrava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

UMO Ostrava - Vítkovice - Odbor komunálních služeb, dopravy a bytový

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti komunálních služeb, dopravy a silničního hospodářství, správu domovního a bytového fondu.

ÚMO Ostrava - Vítkovice - Odbor výstavby životního prostředí a vodního hospodářství

Zajištění činnosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu, ochrany životního prostředí, zemědělství a vodního hospodářství.

ÚMO Ostrava - Vítkovice - Odbor sociálních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Vítkovice - Odbor financí, rozpočtu a školství

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti finanční a školství, v oblasti daní a poplatků, vyhotovuje návrhy rozpočtu.

ÚMO Ostrava - Vítkovice - Odbor majetkový a finanční kontroly

Vedení evidence nemovitého majetku města a zajišťování jeho správy.

ÚMO Ostrava - Vítkovice - Odbor organizační, vnitřních věcí a kultury

Zajištění správy, agendy a financování oblasti vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly.

ÚMO Ostrava - Nová Ves - Stavební úřad

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Nová Ves - Odbor sociální

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Nová Ves - Odbor majetkový

Správa bytových a nebytových prostor a nemovitého majetku města.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky - Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství

Zajištění činnosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu, ochrany životního prostředí, zemědělství a vodního hospodářství.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor výstavby a životního prostředí

Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor financí a rozpočtu

Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního řízení. Vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku a příjmech a výdajích. Vymáhání pohledávek.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor investiční

Odbor zajišťuje realizaci investiční výstavby a části neinvestiční výstavby na území obvodu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor zabezpečuje činnosti v oblasti silničního hospodářství, silniční dopravy, nakládání s komunálním odpadem, veřejné zeleně.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor sociálně právní ochrana dětí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor sociální péče

Poskytování dávek a služeb sociální péče těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům. Zajištění pečovatelské služby a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor právní

Zabezpečení legislativní, právní, poradenské a konzultační činnosti pro členy zastupitelstva městského obvodu a pro potřeby úřadu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Jih - Odbor vnitřních věcí

Zabezpečování výkonu státní správy, evidence obyvatel, správy movitého majetku.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Hrabová - Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí, správy, agendy a financování v oblasti vnitřních a sociálních věcí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Poruba - Útvar interního auditu a finanční kontroly

Útvar vykonává činnosti na úsecích hospodářských opatření pro krizové stavy, integrovaného záchranného systému, krizového řízení, obrany.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Městská policie Ostrava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Provoz střelnice a skladu.

Městská policie Ostrava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Ostrava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

ÚMO Ostrava - Svinov - Odbor organizační, vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly

Zajištění správy, agendy a financování oblasti vnitřních a sociálních věcí, školství, kultury a kontroly.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ÚMO Ostrava - Svinov - Odbor výstavby, dopravy, investic a životního prostředí

Zajištění činnosti v oblasti výstavby, dopravy, investic a životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ÚMO Ostrava - Svinov - Odbor financí a správy majetku

Vedení účetnictví městského obvodu, sestavování rozpočtu a kontrola jeho plnění. Vymáhání pohledávek. Evidence a správa majetku.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:30)

ÚMO Ostrava - Stará Bělá - Odbor stavebně správní

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Stará Bělá - Odbor financí a správy majetku

Vedení účetnictví městského obvodu, sestavování rozpočtu a kontrola jeho plnění. Vymáhání pohledávek. Evidence a správa majetku.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Útvar interního auditu

Vnitřní kontrola činnosti odborů úřadu městského obvodu a nakládání s finančními a hmotnými prostředky.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor územního plánování a stavebního řádu

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor sociálních věcí

Zabezpečuje působnost na úsecích sociální péče, sociálně - právní ochrany dětí, dávkové agendy a pečovatelské služby.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor školství a kultury

Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství a kultury.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor vnitřních věcí

Výkon státní správy vyplývající z práva volebního, práva shromažďovacího a ze zákona o místním referendu. Zabezpečení správní činnosti na úseku přestupků, sčítání lidu, domů a bytů.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor majetkové správy

Zabezpečuje úkoly týkající se majetku, jehož správa je svěřena městskému obvodu. Vede evidenci nájemních a obdobných smluv.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor financí a rozpočtu

Zabezpečení činnosti v oblasti financování městského obvodu a příspěvkových organizací. Vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku a všech příjmů a výdajů.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor investiční

Zajišťování komplexní investorsko-inženýrské činnosti při provádění investiční výstavby v rámci městského obvodu.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor technické správy komunikací, zeleně a hřbitovů

Zajištění činnosti v oblasti dopravy a silničního hospodářství, komunálních služeb a veřejně prospěšných prací.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Slezská Ostrava - Odbor technické správy budov

Správa domovního a bytového fondu a nebytových prostor. Zabezpečování problematiky tepelného hospodářství.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor výstavby, životního prostředí a vodního hospodářství

Zajištění činnosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu, ochrany životního prostředí, zemědělství a vodního hospodářství.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor sociálních věcí

Zajištění a výplata sociálních dávek, péče o zdravotně postižené občany a sociálně právní ochrany dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor organizační a vnitřních věcí

Vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence obyvatel a zajištění činnosti matriky. Ověřování listin.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor místního hospodářství, dopravy a přestupků

Zabezpečuje údržbu a opravy na místních komunikacích, připravuje podklady pro realizaci investic. Zajišťuje činnost v oblasti dopravy.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor majetkový, bytový, školství a kultury

Správa a evidence nemovitého majetku, domovního a bytového fondu. Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství a kultury.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

ÚMO Ostrava - Radvanice a Bartovice - Odbor financí a rozpočtu

Sestavuje rozpočet městského obvodu a kontroluje jeho plnění. Vymáhá pohledávky a zabývá se správou místních poplatků.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)