Vysoké učení technické

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko-ekonomického směru nabízí studium na sedmi fakultách se zaměřením na mechatroniku, nanotechnologii, geologii, metalurgii a materiálové inženýrství, bezpečnostní inženýrství, elektrotechniku, informatiku, ekonomiku, stavebnictví a ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Moderní fakulta, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědné disciplíny s technickými a ekonomickými obory. HGF v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia v současné době nabízí více než 25 studijních oborů, které se specializují na životní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Na našich 12 katedrách připravujeme každoročně profesionály, kteří nachází uplatnění nejen jako ekonomové, úspěšní manažeři, finanční a daňoví specialisté, odborníci v marketingu, úředníci, IT specialisté, ale také např. úspěšní podnikatelé. Možnost studia v …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Moderní vzdělávací instituce integrující atraktivní výuku a špičkový výzkum v materiálových, metalurgických, chemických, ekonomických a ekologických studijních programech s následujícím zaměřením – Technologie přípravy, zpracování a recyklace materiálů, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Nabízíme široké spektrum oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Uplatnění v oblasti konstrukce, strojírenské technologie, aplikované mechaniky, automatizace, dopravní techniky, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta jediná svého druhu v republice je svým zaměřením unikátní vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště. Zabývá se aktuálními bezpečnostními hrozbami, které souvisí s problematikou požárů, výbuchů, pracovních úrazů, průmyslových havárií, katastrofami, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Specializované pracoviště zabývající se výzkumnými a vývojovými (VaV) činnostmi primárně v oblasti energetiky. VEC bylo od roku 2002 do roku 2020 samostatným vysokoškolským ústavem. Od roku 2021 je nově součástí Centra energetických a environmentálních ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum zajišťující rekvalifikační počítačové kurzy pro zaměstnance státních úřadů i veřejnost – prezenční i online. Kurzy správy sítí a programování, kurzy grafiky a digitální fotografie, příprava na certifikace pro Novell, Microsoft, MCP, ECDL a další. ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Posláním centra je podpora koncepce rozvoje IT na univerzitě. CIT zajišťuje mimo jiné provoz univerzitní počítačové sítě, infrastrukturu pro centralizované i necentralizované IT služby a servery, komplexní služby v oblasti využití výpočetní techniky na ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Posláním centra jsou vědecko-výzkumné a vývojové aktivity orientované na trvalou spolupráci s průmyslovými podniky v inovacích a transferu technologií v disciplínách materiálového, strojního a biomechanického inženýrství.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Katedra se zaměřuje na výuku předmětů v oborech filozofie, historie, politologie, právo, psychologie a sociologie. Dle požadavků garantů jednotlivých oborů pak dále katedra zajišťuje výuku specializovanějších, důsledně na praxi zaměřených předmětů. Největší …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Institut nabízí výuku pěti cizích jazyků – anglického, německého, ruského, francouzského a španělského. Dále také čínský jazyk, který se vyučuje ve spolupráci s Konfuciovou třídou. Hodiny českého jazyka jsou určeny pro zahraniční studenty.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výuka všeobecné tělesné výchovy formou cvičení na všech fakultách VŠB-TUO. V prvním ročníku bakalářských studijních programů všech fakult je tělesná výchova (TV) povinným předmětem, ve všech vyšších ročnících bakalářských a magisterských studijních programů …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

V současné době vedou učitelé katedry výuku v předmětech matematiky, numerických metod a statistiky, výpočetní techniky a algoritmizace na FS a FMT a výuku deskriptivní, konstruktivní a technické geometrie a zobrazovacích metod na FS, FAST a FMT. Podílejí se …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Služby centra jsou určené zaměstnancům vysoké školy, externím firmám, studentům i veřejnosti. Centrum transferu technologií. Podporujeme podnikání, startupy i aktivní studenty. Kariérní služby. Učíme studenty podnikat. Pronájmy zasedacích, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Činnost IET je odborně zaměřena na: termické metody zpracování odpadů, anaerobní digesce bioodpadů, čištění odpadních plynů a vod, materiálové využití tuhých zbytků, environmentální technologie, modelování šíření polutantů v životním prostředí.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Naším posláním je napomáhat uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Poskytujeme služby pro podporu transferu technologií a to zejména v oblastech ochrany průmyslového vlastnictví, komercializace a projektové podpory fáze proof of concept.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Archiv ukládá archiválie a provádí jejich třídění na základě spisového plánu. Vytváří archivní fondy a zpracovává archivní pomůcky. Zpřístupňuje archiválie badatelům z řad univerzity a veřejnosti. Zpracovává publikace z historie VŠB-TUO, studie, články, ...

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky je s více než 2 200 studenty jednou z největších fakult v rámci VŠB-TUO. Dnes je pro fakultu charakteristický velký zájem studentů středních škol o studium s orientací na nejmodernější technologie z oblasti informatiky, …