Zdravotnická sdružení

Ostravský spolek neslyšících

Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro neslyšící.

Občanské sdružení Rain Man

Sdružování rodičů s dětmi postiženými autismem, zajišťování pomoci v oblasti zdravotnictví, školství a jednání s úřady.

Renarkon, o.p.s.

Působení v oblasti prevence a léčby drogových závislostí. Provozování kontaktních center, terapeutické komunity a chráněného doléčovacího ubytování.

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Tyfloservis, o.p.s.

Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život.

Roska Ostrava, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Organizace dbající na obhajobu, prosazování a naplňování zájmů a potřeb osob zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy.

Slezský klub stomiků Ostrava

Provozujeme humanitní neziskovou organizaci se zaměřením na sdružování lidi postižené stomií. Pořádáme rekondiční pobyty, zájezdy a členské schůze.

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Usilujeme o racionální užívání hyperbarické oxygenoterapie a koordinování norem zdravotní péče o sportovní i profesionální potápěče.

Revma Liga v ČR

Jsme sdružení spoluobčanů s revmatickým onemocněním, lékařů a zdravotníků. Pořádáme pravidelné rehabilitační cvičení, kulturní a společenské akce.

Mens Sana o.s.

Poskytování služeb duševně nemocným s cílem pomáhat jim zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace a zajistit jim uplatnění. Poskytujeme terapeutické programy, kognitivní rehabilitace, volnočasové a vzdělávací aktivity.

Ostravská organizace vozíčkářů, o.s.

Nabídka pomoci a podpory handicapovaným spoluobčanům. Cílem je vybudovat a provozovat alternativní dopravní službu pro tělesně těžce postižené osoby. Organizujeme klubovou činnost, společenské, kulturní a sportovní akce. Vyvíjet informační činnost navenek.

Onko - Amazonky, občanské sdružení

Provozování sdružení onkologicky nemocných pacientů s cílem podpory, pomoci a informovanosti. Snaha o zlepšení kvality života, pomoc při překonávání osamělosti, zbavení strachu z budoucnosti.

TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Poskytování sociálních služeb a technické pomoci pro nevidomé, těžce zrakově postižené občany i občany s jiným zdravotním, zejména kombinovaným postižením. Nabídka odborného sociálního poradenství, průvodcovských a předčitatelských služeb i sociálně ...

HEALTHCARE INSTITUTE

Specializujeme se na průzkum a hodnocení kvality služeb v nemocnicích a zdravotnictví. Spolupracujeme s mezinárodními zdravotnickými organizacemi.

Chlamydie o.s.

Řešení problematiky onemocnění a léčby chronických chlamýdiových infekcí.